Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II je dokument navazující na MAP

MAP - aktualizace k 15 .5. 2020

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov je dokument, který shrnuje za celé území obce s rozšířenou působností  Ostrov data a údaje o stavu vzdělávání dětí do 15 let. Shrnuje systematicky investiční a neinvestiční potřeby základních a mateřských škol. Vyhodnocuje stav a plánuje aktivity na podporu vzdělávání a výchovu dětí do 15 let.

V současné době existuje dokument Místní akční plán rozvoje vdělávání I, který byl v listopadu 2017 schválen všemi zastupitelstvy obcí a měst v ORP Ostrov a platformou osob podílejících se na vzdělávání dětí.

Nyní MAS Krušné hory pracuje na jeho první aktualizaci pod taktovkou MŠMT ČR v rámci projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 tak, aby zřizovatelé, aktéři ve vzdělávání, Karlovaský kraj, MŠMT ČR měli ucelený přehled o stavu a plánech škol jak docílit lepšího a efektivnějšího vzdělávání dětí u nás v území Ostrovska. Dokument je podkladem pro plánování finančních zdrojů z fondu EU, rozpočtu ČR a zřizovatelů.

Aktualizace částí dokumentu Místního akčního plánu proběhne do konce listopadu tohoto roku a aktualizace celého dokumentu by měla být hotová v září roku 2020.

Dílčí aktualizované části Místního akčního plánu budou zveřejňovány v této sekci.