Aktualizace Interních postupů pro IROP

18.09.2018 10:36

Byla aktualizována Směrnice 02 verze 03 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů, konkrétně část A) Postupy MAS pro IROP.
Úpravy se týkají celého dokumentu a byly vyvolány povinností upravit tuto směrnici dle metodiky Řídícího orgánu (MMR) „Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD“, vydání 1.2, která vstoupila v platnost od 1.6.2018.
Bez úpravy směrnice nesmí MAS vyhlásit žádnou další výzvu.
Jelikož ŘO vydal vzorový text, který MAS může při tvorbě své směrnice využít, s uvedením částí textu, které jsou pro MAS povinné, přistoupila MAS ke kompletnímu přepracování směrnice 02, část A.
Z věcného hlediska došlo k zásadním úpravám v postupech ve věcném hodnocení projektů. Zde, na základě doporučených postupů ze strany MMR, byla zvolena varianta, kdy věcné hodnocení provádí tříčlenná hodnotící komise a následně Výběrová komise schvaluje výsledek hodnocení.
Jedná se o obdobný postup, který je aktuálně nastaven v programovém rámci OPZ. Ostatní úpravy jsou oproti původní verzi směrnice spíše formální – jedná se o přesné definování kompetencí v rámci kanceláře MAS anebo o zpřesnění lhůt na jednotlivé úkony.
Dále byly v dokumentu aktualizovány kompetence pro Rozhodovací orgán MAS, který vychází z aktuálního Statutu MAS.
ŘO IROP aktualizovanou směrnici schválil 12. 9. 2018, Rozhodovací orgán MAS potom 14. 9. 2018.

Aktualizovanou verzi směrnice najdete zde v části "Směrnice".