MAS Krušné hory o.p.s. se zapojila do iniciativy místních akčních skupin zpracovat tzv. Místní akční plán (MAP).

23.07.2015 16:05

MAP je Místní akční plán
vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního
vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP stanovuje
priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky
v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti
reálnými daty a analýzami. MAP bude zpracovávat MAS ve spolupráci se ZŠ,
zřizovateli škol a důležitými aktéry v oblasti základního a předškolního
vzdělávání. Spolupráce a komunikace vedení škol, zřizovatelů a aktérů
v oblasti školství pomůže školám spolupracovat a vzájemně se učit při
vypracovávání plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve škole. 

MAP
budou sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operačního programu věda,
výzkum, vzdělávání (OP VVV). Informace z místní úrovně budou využity jako
jeden z podkladů pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a
zpracování šablon pro školy. Hodnocení a výběr projektů ve výzvách bude
probíhat standardně podle pravidel OP VVVV.

MAP budou sloužit také jako nástroj pro
cílení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a to
ve smyslu koordinace investičních akcí a podpory řízení efektivního využití
investic v území, s tím, že v IROP je soulad s MAP rozvoje vzdělávání
specifickým kritériem přijatelnosti projektů. Pro intervence z IROP bude
nutné doložit ze strany žadatelů nejen "soulad s MAP", ale i potřebnost a
efektivitu využití v území dohodou zřizovatelů v sousedních obcích
(dojezdová vzdálenost), nebo dohodou zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání.

MŠMT ČR v současné době
připravuje metodiku zpracování MAP. Ta je nezbytným podkladem pro zahájení
kroků ze strany MAS KH při přípravě zpracování MAP. Samotné zpracování MAP bude
dotováno z OP VVV ve výši 100% dotace.