MMR vyhlásilo nový dotační titul pro obce a města - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

14.03.2016 10:03

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok.

Žadatel musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území, který musí obsahovat harmonogram prací a aktivit následujících po realizaci dotované akce, ekonomickou rozvahu, podklady (analýzy a průzkumy), na jejichž základě je využití daného prostoru navrhováno. Žadatel se přijetím dotace zaváže, že navržený projekt do tří let od ukončení demolice uskuteční.
 
Ukončení příjmu žádostí: 29. 04. 2016

Žádosti můžete podávat zde: https://www3.mmr.cz/zad/default.aspx#/    
 
Více informací naleznete zde: 

https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2016

V odkazu jsou uvedeny potřebné pokyny a pravidla pro žadatele o dotaci, včetně požadovaných příloh, které je potřeba předložit spolu s Žádostí o podporu.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat