MZE vyhlásilo nový dotační titul na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

02.02.2016 11:23

Nové dotace Ministerstva zemědělství na venkovské památky a stavby

Předmětem dotací je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

Dotační program má následující podprogramy

16.A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích. Objekty nesmí mít statut kulturní památky.

16.B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

16.C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

16.D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Žadatelem o dotaci mohou být:

- obce do 5.000 obyvatel,

- spolky (sdružení) a nadace

- zájmová sdružení právnických osob

- obecně prospěšné společnosti,

- vlastník objektu,

- vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,

- uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně do 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

 

Podprogram

Minimální hodnota dotace

Maximální hodnota dotace

16A

15 000 Kč

700 000 Kč

16B

100 000 Kč

700 000 Kč

16C

30 000 Kč

400 000 Kč

16D

30 000 Kč

200 000 Kč

 

Žádosti o dotaci se podávají do 15.3.2016.

Akce musí být ukončena a finančně vypořádána do 30.9.2016

K žádosti o dotaci je nutné, kromě jiného přiložit také doklady o vlastnictví pozemku/ objektu, podrobný položkový rozpočet, projektovou dokumentaci ke staveb. řízení, stavební povolení či ohlášení v případě, že stavba takovému povolení podléhá, fotodokumentaci současného stavu a další doklady specifikované v Zásadách programu.

Úplné znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html)

V odkazu jsou uvedeny potřebné pokyny pro žadatele o dotaci, včetně požadovaných příloh, které je potřeba předložit spolu se Žádostí o registraci.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat