Operační programy, prostřednictvím kterých bude možné realizovat SCLLD MAS Krušné hory, o.p.s.

23.07.2015 17:07

MAS Krušné hory má zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020. Tato rozvojová strategie vznikala na základě potřeb v území a je  široce zaměřená, tzn. na různé obory a oblasti rozvoje. Při zpracování strategie byla zjišťována také připravenost projektů či záměrů rozvoje u jednotlivých aktérů v území MAS. V plánovacím období 2014 - 2020 bude možné opět na realizaci projektů získat dotace z operačních programů. Pro získání těchto dotací jsou v podstatě dvě možnosti jak dotaci získat, a to buď v rámci tzv. územní dimenze, tedy dotace územně zacílené  na rozvoj konkrétního typu území, v našem případě venkova nebo v rámci tzv. individuálních projektů.

V případě individuálních projektů žadatel o dotaci "soutěží" o získání dotace na svůj projekt v rámci celé ČR. V případě územní dimenze pro rozvoj venkova zpracovávají místní akční skupiny své strategie komunitně vedeného místního rozvoje a je v podstatě záležitostí MAS, která opatření a projekty ve svém území bude preferovat pro získání dotace. Na rozdíl od individuálních projektů je poskytovaná dotace na projekty v rámci strategie MAS ve výši 95% celkových způsobilých nákladů projektu a pouze povinný 5% podíl spolufinancování ze strany žadatele. Územní dimenze pro rozvoj venkova bude realizována prostřednictvím následujících operačních programů: 

Integrovaný regionální operační program (IROP):

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  podpořeny by měly být obdobné aktivity
specifických cílů IROP

SC IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

SC IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

SC IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

SC IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

SC IROP 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví

SC IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

SC IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
SC IROP 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

  
Specifický cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

 

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Investiční priorita 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech


Operační program životní prostředí (OPŽP)

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu OP ŽP nebude na území MAS Krušné hory implementován, jelikož se na území MAS nenacházejí území vhodná
k řešení ve vybraném specifickém cíli, proto již dále není uváděn.


Program rozvoje venkova (PRV)

19. Podpora místního rozvoje z iniciativy LEADER


Bližší  specifikace podporovatelných aktivit v rámci jednotlivých operačních programů je uvedena v následujících dokumentech:

IROP

OPZ

OPZ
- návrh plánovaných aktivit

PRV