Operační programy, prostřednictvím kterých bude možné realizovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

23.07.2015 16:51

 

MAS
Krušné hory má zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na
období 2014 - 2020. Tato rozvojová strategie vznikala na základě potřeb
v území a je  široce zaměřená, tzn. na
různé obory a oblasti rozvoje. Při zpracování strategie byla zjišťována také
připravenost projektů či záměrů rozvoje u jednotlivých aktérů v území MAS.

V plánovacím
období 2014 - 2020 bude možné opět na realizaci projektů získat dotace
z operačních programů. Pro získání těchto dotací jsou v podstatě dvě
možnosti jak dotaci získat, a to buď v rámci tzv. územní dimenze, tedy
dotace územně zacílené na rozvoj konkrétního typu území, v našem případě
venkova nebo v rámci tzv. individuálních projektů.

V případě
individuálních projektů žadatel o dotaci "soutěží" o získání dotace na svůj
projekt v rámci celé ČR. V případě územní dimenze pro rozvoj venkova
zpracovávají místní akční skupiny své strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a je v podstatě záležitostí MAS, která opatření a projekty ve svém
území bude preferovat pro získání dotace. Na rozdíl od individuálních projektů
je poskytovaná dotace na projekty v rámci strategie MAS ve výši 95% celkových
způsobilých nákladů projektu a pouze povinný 5% podíl spolufinancování ze
strany žadatele.

Územní
dimenze pro rozvoj venkova bude realizována prostřednictvím následujících
operačních programů:

 

Integrovaný regionální operační program (IROP):

·        
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

- podpořeny by měly být obdobné aktivity
specifických cílů IROP 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1:


·      SC IROP
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy


·      SC
IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof


·      SC
IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


·      SC
IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání


·      SC
IROP 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o
zdraví


·      SC
IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení


·      SC
IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

·    
SC
IROP 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

·        
Specifický
cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení
řídících a administrativních schopností MAS

 

Operační program zaměstnanost (OPZ)

·        
Investiční
priorita 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Operační program životní prostředí (OPŽP)

·        
Specifický
cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

OP ŽP nebude na území
MAS Krušné hory implementován, jelikož se na území MAS nenacházejí území vhodná
k řešení ve vybraném specifickém cíli, proto již dále není uváděn.

Program rozvoje venkova (PRV)

·        
19.
Podpora místního rozvoje z iniciativy LEADER

Bližší
specifikace podporovatelných aktivit v rámci jednotlivých operačních programů je
uvedena v následujících dokumentech:

IROP

OPZ

OPZ
- návrh plánovaných aktivit


PRV