Otevření Fondu malých projektů na přeshraniční spolupráci

04.02.2016 12:13

Fond malých projektů

blíže viz https://www.euregio-egrensis.cz/

dokument: Společný realizační dokument Fondu malých projektů

Obsahy podpory 

  • Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí;
  • Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí; 
  • Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků; 
  • Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti;
  • Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (přinejmenším v českém a německém jazyce); 
  • Zpracovávání analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce;
  • Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí.

Z podpory jsou vyloučeny:  čistě jazykové kurzy, jednojazyčné publikace,  stranicko-politické aktivity,

Příjemci

Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, hospodářské a profesní svazy, komory, nestátní neziskové organizace

Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním projektovým partnerem ze saské/durynské části programového území a alespoň jedním projektovým partnerem z české části programového území. Zapojení třetích subjektů nepocházejících z programového území je možné v postavení účastníků.

Výše podpory

Celkové výdaje na malý projekt nesmějí překročit částku 30 000 EUR (cca 810 tis. Kč). Malé projekty, jejichž celkové výdaje jsou nižší než 3 000 EUR u německých příjemců a 1 500 EUR (cca 40,5 tis. Kč) u českých příjemců, nebudou zohledněny.

Výše podpory činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů, avšak nanejvýš 15 000 EUR (cca 405 tis. Kč) z prostředků EFRR.

Vlastní podíl činí nejméně 15 % celkových způsobilých výdajů.

Předpoklady pro poskytnutí dotace

Přeshraniční dopad -  Podporovány budou pouze malé projekty, v nichž čeští a němečtí projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizaci daného malého projektu. Projektoví partneři kromě toho poskytují společný personál.

Společné plánování - Projekt je připravován společně s projektovým partnerem ze sousední země prostřednictvím koordinačních opatření (např. pravidelné přípravné schůzky). Projektoví partneři jsou navzájem zapojeni do přípravy projektových aktivit druhého partnera.

Společná realizace - Projekt je realizován společně s projektovým partnerem ze sousední země. Projektové aktivity jsou navzájem obsahově a časově provázány.

Společný personál - Němečtí i čeští projektoví partneři poskytnou personál pro plnění úkolů.

Informace o zasedáních Lokálního řídícího výboru (LŘV)

 

  Termín pro předložení žádostí  

  Termín zasedání LŘV  

  Místo konání LŘV  

 1. 

  Ustavující jednání, pouze saské žádosti  

19. 01. 2016

Plauen

 2. 

23. 02. 2016

12. 04. 2016

Karlovy Vary 

 3. 

03. 05. 2016

21. 06. 2016

Plauen

 4. 

02. 08. 2016

20. 09. 2016

Karlovy Vary 

 5. 

13. 10. 2016

01. 12. 2016

Plauen

 

Příjem žádostí v poslední den termínu předložení je vždy do 11:00 hod.

Uznatelnost způsobilosti výdajů začíná registrací projektové žádosti provedenou příslušným projektovým sekretariátem FMP.

Zpětné poskytnutí podpory pro ukončené nebo úplně realizované malé projekty je nepřípustné.

Je vyloučeno také poskytnutí podpory projektům, jejichž realizace byla zahájena už před registrací žádosti.

Za zahájení projektu se považuje první právní úkon k objednání vybavení nebo využití služeb nebo jiný závazek, který projekt činí nevratným.

Konečný termín způsobilosti výdajů je pro každý projekt určen datem ukončení projektu vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí dotace. Aby byly výdaje způsobilé, musí být uhrazeny nejpozději do 30 dní od ukončení realizace projektu. Výdaje musí být náležitě doloženy.