Partneři k projektu ROP - Ostrov, Lidická ulice, CZ.1.09/1.2.00/77.01202

27.04.2015 08:15

Celkové výdaje projektu: 10,7 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 9,6 mil. Kč
Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad: 85% z celkových způsobilých výdajů projektu
Termín realizace: 3-9/2015
Zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s.

Projekt je složen ze dvou samostatných staveb:

1) Ostrov - Parkoviště zadní Lidická
Stavba řeší úpravu stávající místních komunikací včetně parkovišť, jejich odvodnění a osvětlení. Celá komunikace je upravena na obytnou zónu. Od ulice Lidické je tato ohraničena u obousměrných spojek chodníkovými přejezdy, na konci ulice u jednosměrného výjezdu zpomalovacím prahem. První část
v délce cca 200 m je jednosměrná (od západu k východu) v šířce komunikace 4,5 m a zůstává
v živičném zpevnění. Vpravo jsou situována šikmá stání pro osobní vozidla pod úhlem 70°. Kolmá šířka parkovacího pruhu je 4,48 m. Zpevnění parkovišť je navrženo z vegetačních dílců, stání
pro tělesně postižené z betonové silniční dlažby. Druhá část v délce cca 70 m (směrem k výměníku) je obousměrná, slepá, šířky 6,0 m. Na ní jsou napojena kolmá parkovací stání pro osobní vozidla. Zpevnění je shodné s předchozím. Povrch živičných vozovek je odvodněn pomocí uličních vpustí
do stávající dešťové kanalizace, která je v Lidické ulici napojena na jednotnou kanalizaci. Povrch parkoviště je navržen do vsaku.
Součástí stavby jsou veřejná parkoviště pro osobní vozidla o celkové kapacitě 88 stání, z toho 5 pro tělesně postižené. U obousměrné části jsou řešena kolmá parkovací stání (celkem 18), u jednosměrných částí jako šikmá pod úhlem 70°.
Stávající veřejné osvětlení bude upraveno a osvětluje uvedené komunikace a parkoviště. Součástí této stavby jsou také vegetační úpravy.

 

2) Ostrov - Lidická ulice - parkoviště před lékárnou

Stavba řeší úpravu stávajících místních komunikací včetně parkovišť, jejich odvodnění a osvětlení. Zároveň s tím jsou řešeny vyvolané ochrany inženýrských sítí. Úsek ulice Lidické v oblasti před lékárnou je rozšířen tak, aby bylo možno upravit stávající rozměrově nevyhovující parkoviště osobních vozidel na kolmá stání.

Zároveň s tím je řešena pěší doprava tak, aby byla zvýšena její bezpečnost, protože v blízkosti se nachází základní škola a v době před a po výuce je její intenzita zvýšena. Je navržen nový chodník v místě, které je dětmi používáno. Jsou přemístěny přechody do míst, kudy chodci přecházejí a jsou upraveny podle požadavků bezbariérového užívání. Vjezd na stávající parkoviště u panelového domu je v důsledku přemístění přechodu posunut a upraven pro průjezd nákladního vozidla N2 délky 10 m (stěhování apod.). Vjezd do ulice Šafaříkovy je navržen jako obytná zóna, která nyní začíná až za lékárnou. Povrch vozovek je odvodněn pomocí pěti uličních vpustí a odvodňovacího mikroštěrbinového žlabu do jednotné kanalizace. Součástí stavby je veřejné parkoviště pro osobní vozidla o celkové kapacitě 22 kolmých stání.