Partneři k projektu ROP - „Ostrov, Lidická ulice“

17.09.2015 10:54

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

 

Město Ostrov

  Jáchymovská 1

363 01 Ostrov

www.ostrov.cz

email: podatelna@ostrov.cz

tel.: 354 224 800

 

Datum:  14. září 2015

                                                              

Projekt „Ostrov, Lidická ulice“

 

            Město Ostrov v letošním roce díky příspěvku ve výši 85% uznatelných nákladů, poskytnutého z fondu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, realizovalo projekt „Ostrov, Lidická ulice“ reg. č. projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01202, který se skládal ze dvou staveb. Jednou ze staveb bylo parkoviště před lékárnou a druhou parkoviště u domů č.p. 1350 – 1352 a 1353 – 1356 (tzv. zadní Lidická).

 

Ostrov, Lidická ulice – parkoviště před lékárnou:

Tato stavba řešila úpravu stávajících místních komunikací včetně parkovišť, jejich odvodnění a osvětlení. Zároveň s tím byly řešeny vyvolané ochrany inženýrských sítí. Jízdní pás Lidické ulice byl v úseku mezi trafostanicí a křižovatkou s Jungmannovou ulicí odsunut k jihu o cca 1 m, aby bylo dosaženo dostatečného prostoru pro parkoviště u lékárny a doprovodný chodník. Šířka vozovky zůstala 6,0 m. Celková délka úpravy byla 119,89 m. Na parkovišti před lékárnou se nachází 22 parkovacích kolmých stání. Stávající stožáry veřejného osvětlení byly demontovány a podél Lidické ulice byly osazeny 4 nové stožáry výšky 7 m s výložníky, přičemž tři stožáry mají oboustranné výložníky a jeden jednostranný výložník. Na výložníky byla osazena svítidla se sodíkovými výbojkami 100 W. Osvětlení 3 přechodů pro chodce bylo provedeno na stožárech výšky 6 m s jednostranným výložníkem s osazeným svítidlem s halogenidovou výbojkou 150 W. Osazeno bylo příslušné svislé dopravní značení včetně 2 ks zrcadel v křižovatce s Jungmannovou ulicí.

            Celkové náklady stavby činily 2 457 401,71 Kč včetně 21% DPH a dodatečných stavebních prací, jejichž cena byla vyčíslena na 111 047,91 Kč včetně 21% DPH. Stavbu prováděla stavební firma COLAS CZ, a.s.

 

Ostrov, Lidická ulice – parkoviště zadní Lidická:

Komunikace za domy č.p. 1350 – 1352 a 1353 – 1356 byla upravena na obytnou zónu. Od Lidické ulice byla ohraničena u obousměrných spojek chodníkovými přejezdy, na konci ulice u jednosměrného výjezdu pak montovatelným zpomalovacím prahem. První část v délce cca 200 m je jednosměrná (od západu k východu) v šířce komunikace 4,5 m a je v živičném zpevnění. Vpravo jsou situována šikmá stání pro osobní vozidla pod úhlem 70°. Zpevnění parkovišť bylo provedeno z vegetačních dílců, stání pro tělesně postižené z betonové silniční dlažby. Druhá část v délce cca 70 m (směrem k výměníku) je obousměrná, slepá, šířky 6,0 m. Na ní jsou napojena kolmá parkovací stání pro osobní vozidla. Zpevnění je shodné s předchozí částí. Celkem vzniklo 88 parkovacích stání, z toho 5 pro tělesně postižené. Povrch všech živičných vozovek je odvodněn pomocí uličních vpustí (13 ks) do stávající dešťové kanalizace, která je v Lidické ulici napojena na jednotnou kanalizaci. Stávající stožáry veřejného osvětlení byly demontovány. Nově bylo osazeno 12 ks žárově zinkovaných stožárů výšky 6 m se svítidly se sodíkovou výbojkou. Součástí této stavby byly také vegetační úpravy, kdy byl nad gabionovou stěnou osázen živý plot z pámelníku bílého, tavolníku a ptačího zobu v délce 243 m. Pod gabionovou stěnou a kolem parkovacích stání byl vysazen loubinec pětilistý a skalník. Osazeno bylo příslušné svislé dopravní značení a 2 ks odpadkových košů.

Celkové náklady stavby činily 8 113 900,73 Kč včetně 21% DPH a dodatečných stavebních prací, jejichž cena byla vyčíslena na 385 001,73 Kč včetně 21% DPH. Stavbu prováděla stavební firma COLAS CZ, a.s.

 

Tisková zpráva, ke stažení zde