Partneři k projektu ROP - Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova

14.05.2015 11:25

Dokument: TISKOVÁ  ZPRÁVA

Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova

• zahájení projektu:                                                                                    08/2014
• ukončení 1. etapy projektu                                                                       do 30.4 2015
• předložení 1. monitorovací zprávy s žádostí o platbu za 1. etapu                do 22.5.2015
• ukončení 2. etapy projektu, ukončení fyzické realizace projektu                  do 30.9.2015
• celkové náklady projektu (po ukončení výběrových řízení)                          17,029 mil. Kč
• celkové způsobilé výdaje projektu                                                             15,064 mil. Kč
• předložení závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu                      do 28.10.2015

 

Celá akce je spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP), Výzva č. 64, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR.  

 

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost a kvalitní přístup s využitím historických cest k místům s atraktivitami cestovního ruchu ve městě Ostrov a jeho městských částech. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:
• zprovoznění nové multifunkční naučné stezky (pro pěší, pro cyklisty, některé úseky pro kolečkové brusle a lyže); trasa je vedena po stávajících cestách, chodnících, veřejně přístupných pěšinách, po místních komunikacích a po komunikacích 2. a 3. třídy a částečně po nově vybudované kombinované trase z Ostrova do Horního Žďáru podél I/25;
• rekonstrukce drobných turistických objektů podél naučné stezky (kaplička v Maroltově, objekt bývalého vodojemu v Mořičově, kde je realizována terasa s výhledem);
• výroba a osazení nových informačních tabulí s turistickými informacemi a mapou či orientačním plánem města;
• výroba a osazení nových rozcestníků s informačním značením k turistickým cílům;
• dodávka a osazení nového mobiliáře do města i místních částí ve vybraných místech naučné stezky (lavičky, odpadkové koše, tělocvičné prvky, stojany na kola);
• zadláždění předpolí Paláce princů;
• kaple Sv. Anny – odvlhčení zdiva, sanace exteriérového schodiště a venkovní zídky;
• kaple Sv. Floriána – zadláždění předpolí, odvlhčení zdiva, podlahový větrací systém.
Naučná stezka bude mít celkem dvacet „zastavení“, u každého se počítá s informacemi, vztahujícími se k danému místu. Předpokládaná délka naučné stezky je cca 32,5 km.

Partnery v tomto projektu jsou:
• Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov,
• Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, 363 01 Ostrov,
• Dům kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov.


23.04.2015
Odbor rozvoje a územního plánování
David Oncirk