Podmínky poskytování příspěvku z dotačního titulu 4

21.04.2015 14:16

1/ Příspěvek může být poskytnut výhradně na úhradu mzdových nákladů na manažera mikroregionu, spolku, nadace nebo hospodářské komory (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem).

2/ Na tento účel lze poskytnout příspěvek maximálně ve výši 75 % mzdových nákladů (včetně zákonných odvodů) vyplacených v kalendářním roce, ve kterém byl příspěvek poskytnut, maximálně však 400.000,- Kč v jednom kalendářním roce.

3/ Příspěvky se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti.

4/ Minimální výše příspěvku na jeden rok činí 25 000,- Kč. Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé tisíce směrem dolů.

5/ Podmínky přiznání příspěvku:

manažer je zaměstnancem mikroregionu, spolku, nadace nebo hospodářské komory v  pracovním poměru (pracovní smlouva bude předložena v rámci závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku)

žadatel předloží plán činnosti manažera na příslušný kalendářní rok, který bude obsahovat minimálně
- plánované cíle, kterých bude činností manažera dosaženo;

- návrh činnosti manažera;

- přehled připravovaných projektů mikroregionu spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů evropské unie nebo evropských finančních mechanismů, na jejichž přípravě se bude manažer podílet, včetně stručného popisu projektu a návrhu rozpočtu projektu;

-přehled již schválených projektů mikroregionu spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů evropské unie nebo evropských finančních mechanismů, na jejichž realizaci se bude manažer podílet, včetně stručného popisu projektu a rozpočtu projektu.

6/ V rámci tohoto dotačního titulu může žadatel předložit maximálně jednu žádost.

7/ Pro financování akce není možno využít souběhu jiných příspěvků z rozpočtu kraje.

8/ Územním vymezením žadatele a realizované akce je Karlovarský kraj.