Řídící výbor

02.06.2016 09:52
 
Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení by mělo reprezentativně odpovídat složení partnerství MAP. Partnerství MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v kompetenci každého
partnerství. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor si volí svého předsedu,
definuje si vlastní postupy rozhodování.
Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit
reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. 
Složení Řídícího výboru:
Povinní zástupci:
­‐ zástupce realizátora projektu MAP,
‐ zástupce kraje,
­‐ zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních
­‐ vedení škol, výborní učitelé (učitelé – leadry tak, jak je chápe kariérní systém), zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ) 
– školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně
soukromých a církevních,
­‐ zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin),
­‐ zástupci základních uměleckých škol,
­‐ zástupce KAP,
­‐ zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče,
­‐ lokální konzultant ASZ – povinný partner pro územní obvody obcí ORP, na kterých se
nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená do Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám,
­‐ zástupce ITI nebo IPRÚ – pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá
s územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ,
­‐ zástupce MAS působících na území MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není, anebo
pokud je MAS žadatelem a realizátorem projektu).
Doporučení zástupci:
­‐ zástupce mikroregionů na území MAP,
­‐ další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru.
Řídící výbor je především platformou:
­‐ kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na
základě reprezentativního zastoupení),
­‐ která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP,
‐ která zprostředkovává přenos informací v území,
­‐ která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.