Seminář - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS, její příprava a realizace

18.11.2015 14:10

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 uspořádala MAS Krušné hory o.p.s ve spolupráci s Asistenčním centrem a.s. seminář na téma Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS, její příprava a realizace. Na úvod ředitelka MAS Krušné hory o.p.s. Ing. Jana Urbánková všechny přítomné přivítala, seznámila je s programem semináře a poté předala slovo Ing. Alexandře Fürbachové.  Přítomní byli seznámeni se stavem zpracování Strategie SCLLD a s dalším postupem jeho dopracování. Přítomní byli vyzváni k zaslání svých reálných projektových záměrů na e-mail MAS KH, které jsou nezbytným podkladem pro nastavení finanční alokace na realizaci projektů partnerů MAS v období 2016 – 2020. Dále byli seznámeni s časovým odhadem, kdy bude možné zahájit realizaci strategie prostřednictvím EU fondů a s lhůtami, které si vyhradila příslušná ministerstva na schvalování strategií. Partnerům byly nabídnuty individuální konzultace. V další části semináře dostali slovo školitelé z Asistenčního centra a.s., kteří seznámili přítomné s možnostmi čerpání v OP Zaměstnanost a OP podnikání, inovace pro konkurenceschopnost, OP rozvoje venkova a OP životního prostředí a nabídli služby v oblasti poradenství při získávání dotací. Ing. Alexandra Fürbachová na závěr programu představila možnosti čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu. V závěru semináře partneři konzultovali se školiteli své projekty, aby získali informaci o správném zacílení programů a zjištění možností spolufinancování z ESI fondů EU.