Splnění standardů MAS

18.11.2015 14:34

S potěšením oznamujeme, že MAS Krušné hory o.p.s. splnila podmínky standardizace a dne 10.11.2015 jí bylo vydáno "Osvědčení splnění standardů MAS". K nahlédnutí zde.   

 

Dne 23.10.2021, na základě žádosti MAS, byla ze strany MMR ČR schválena žádost o kontrolu dodržování standardů MAS. Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů.

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů. Standardy musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů.