Stav zpracování Stategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

23.07.2015 16:29

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory o.p.s. pro období 2014 - 2020 byla v období 01 - 05/2015 kompletně přepracována z důvodu měnících se metodik ze strany MMR a nově přistoupivších partnerů - obcí do MAS. V současné době je strategie zpracována v rozsahu všech tří povinných kapitol: Analytická část - Strategická část - Implementační část. Pro dopracování strategie bohužel stále čekáme na vydání aktuálního MPIN (Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020) ze strany MMR ČR, který definuje závazný obsah Strategií. Z těchto důvodů není možné již téměř zpracovanou strategii začít projednávat, jelikož do ní bude nutné aktualizovanou metodiku zapracovat. Až bude zmíněný metodický pokyn vydán, bude Strategie MAS Krušné hory neprodleně dopracována, zveřejněna a odeslána k připomínkování, projednání a schválení v orgánech obcí a MAS. Teprve poté, a také po získání Standardizace, může MAS Krušné hory požádat o schválení Strategie u příslušných ministerstev.