Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s

31.01.2016 17:48

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s

Jedná se o integrovanou víceoborovou strategii zpracovanou metodou komunitního plánování, tzn. za účasti aktérů z území MAS a za zohlednění jejich zájmů a potřeb.

Strategie se skládá z několika částí:

  • Analytická část
  • Strategická část
  • Implementační část
  • Přílohy.

Analytická část obsahuje celkovou analýzu území, zpracovanou na základě základních ukazatelů, statistických dat a jevů v území. Je doplněna řadou tabulek, grafů a obrázků. Každá řešená oblast je doplněna dílčí analýzou problémů a potřeb. Tyto dílčí analýzy pak přecházejí v souhrnnou analýzu problémů a potřeb a SWOT analýzu, kterou pomáhali formulovat jednotlivý aktéři v území. Analytická část je výchozím podkladem pro část strategickou.

Strategická část pak určuje jednak základní strategii rozvoje MAS, kterou rozpracovává do priorit, specifických cílů a jednotlivých opatření a stanovuje základní monitorovací indikátory, pomocí kterých bude sledováno, jak je strategie naplňována. Součástí strategické části je také Akční plán, který definuje jednotlivé programové rámce pro IROP a OPZ a fische pro PRV.

Implementační část popisuje postupy, mechanismy, kroky, kompetence a způsob řízení naplňování strategie, včetně způsobu vyhodnocování úspěšnosti realizace strategie.

V přílohách jsou pak uvedeny finanční alokace pro jednotlivá opatření v rámci operačních programů IROP a OPZ a v rámci Programu rozvoje venkova, monitorovací indikátory pro sledování naplnění programových rámců. Je zde také kromě jiného uveden podrobný postup zapojení místní komunity do tvorby strategie.

Strategie byla zpracována v období let 2012 až 2015, resp. 2016. Průběžně, kromě potřeb a požadavků v území, reflektovala metodiky a pokyny postupně v průběhu uvedených let vzešlé z řídících orgánů a Národního orgánu pro koordinaci. Její tvorba byla finančně podpořena v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s., reg.č. CZ.1.08/3.2.00/14.00334 (OP technická pomoc), za přispění dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a finančních příspěvků jednotlivých partnerů a zakladatele MAS Krušné hory, o.p.s.

28.01.2016, kolektiv MAS Krušné hory, o.p.s.,