Projekt - Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje - PRV ČR 2007 - 2013; 22. kolo

03.04.2015 08:38

Projektem se rozumí souhrn aktivit vedoucích k dosažení výstupů podrobně popsaných v Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova s názvem „Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“, registrační číslo: 15/022/4210/341/000013. Žádost byla schválena ke spolufinancování v rámci opatření IV.2.1., ve 22. kole příjmu Programu rozvoje venkova.

Spolupracující MAS na projektu: MAS Krušné hory, o.p.s., MAS Sokolovsko, o.p.s., MAS Radbuza, z.s., MAS Zlatá cesta, o.p.s., MAS 21, o.p.s., MAS Český les, z.s., MAS Kraj živých vod, z.s.

Projekt s názvem „Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“ má za účel posílit spolupráci MAS mezi sebou a realizovat předávání správné praxe a postupů. Při projektu budou využívány zkušenosti z období 2007 - 2013. Projektu se účastní Místní akční skupiny v rámci národní spolupráce, které se společně podílejí na vypracovaném projektu. Společný projekt přináší posílení místních aktivit a zároveň tento projekt vytvoří přátelské vazby mezi samotnými MAS. Díky výstupu Místních akčních skupin vznikají trvalé hodnoty, které budou sloužit jednotlivým MAS jako inspirace k jejich činnostem.

Výstup projektu: Výstupem projektu je zpracování společné doporučující metodiky (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkající se tématu "Evaluace a monitoring strategie MAS".

Finanční rozsah: Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 500 000 Kč na MAS. Celkové náklady projektu jsou tedy při spoluúčasti celkem 7 MAS – maximálně 3,5 milionu Kč. Výše finanční podpory z EU činí max. 80 % z celkových nákladů projektu a podpora z veřejných zdrojů je max. 20 %. Projektu nesmí zakládat veřejnou podporu.

 

Přibližný časový plán:

Projekt bude realizován od 1.9. 2014 do 30.6. 2015
Podání projektové žádosti (ŽoD): 12.1. 2015 – 16.1. 2015
Zpracování metodiky: 1.1. 2015 – 30.4.2015
Prezentace zpracované metodiky - 1. týden v květnu 2015
Veškeré změny budou PMAS hlásit KMAS nejpozději do 31.5. 2015
Příprava podkladů k podání Žádosti o proplacení: 1.6. 2015 – 30.6. 2015
Podání žádosti o proplacení (ŽoP): 30. 6. 2015

Metodika ke stažení zde