Změna č.4 Strategie CLLD na období 2014 - 2020

26.03.2019 14:39

Dne 28.2.2019 MAS Krušné hory podala žádost o změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory pro období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD), reg.č. ISg: CLLD_16_01_021. Změna vychází z aktuálních potřeb území, které byly kanceláří MAS průběžně zjišťovány v souvislosti mid-term evaluací SCLLD, a to jednak řízenými rozhovory s partnery v rámci focus group (viz zápis z focus group), ale i vlastním šetřením mezi partnery a potencionálními žadateli o dotace (v zápise z focus group jde zejména o Část 5, Otázka B1, Slabá stránka W4, W14, W15, W16, W18, W19, W20, W21, w28, w29, Otázky B2.1, B2.3, B3.1, B3.2, B4.1, Část 6).

Změna SCLLD je reakcí na zjištěné skutečnosti z předchozího období, absorpční kapacitu a skutečný zájem či nezájem potencionálních žadatelů na zaměření vyhlašovaných výzev MAS a na socioekonomické změny ve společnosti. V případě IROP proběhlo již třetí kolo výzev a žadatelé buď o některá opatření nemají zájem, nebo výzvy a jejich finanční alokace nejsou pro připravované projekty vhodně nastaveny.

Změna strategie také spočívá:

1. ve změně finančního plánu pro programový rámec IROP, pro jednotlivé specifické cíle a opatření. V rámci toho bylo provedeno:

a) úprava rezervované finanční alokace s ohledem na vývoj kurzu Kč/EUR,

b) narovnání čerpání finančních prostředků dle skutečného čerpání do r. 2018 a aktualizace plánu čerpání v dalších letech, při respektování závazné hranice čerpání v jednotlivých letech a zohlednění již podaných žádostí ve výzvách MAS,

c) přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními podle změny situace v území a zkušeností z dosavadního naplňování SCLLD, při respektování skutečností pod písm. a) a b) výše,

2. ve změně programového rámce IROP, a to ve všech opatřeních programového rámce. Změny spočívají odstranění hodnot indikátorů. Důvodem pro tuto změnu je zjednodušení administrace případných dalších změn SCLLD.

Žádost o změnu ISg č. 4 byla ŘO schválena dne 26.3.2019.