PARTNERSTVÍ

Podmínky pro přistoupení, práva a povinnosti partnerů

1. Žadatel o partnerství v MAS musí vyplnit přihlášku partnera (ke stažení Přihláška - partner  )a přihlášku k zájmové skupině (ke stažení  a přihlášku k zájmové skupině )

2. O přistoupení partnera rozhoduje, na základě řádně vyplněné přihlášky, Rozhodovací orgán MAS a Správní rada organizace. Přihláška musí obsahovat základní identifikační údaje a příslušnost partnera k zájmové skupině, podle jeho převažující činnosti.

3. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí prokazatelně na daném území místně  působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Rozhodovacího orgánu).

4. Partneři MAS s OPS uzavírají Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci ke stažení Rámcová partnerská smlouva o vzájemné spolupráci

Práva a povinnosti partnerů

 

1/ Písemně jmenuje svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech MAS. Neučiní-li tak, zastupuje partnera statutární zástupce.
2/ Zástupce partnera má právo se účastnit zasedání Pléna MAS, nebo zajistit zplnomocněného zástupce nebo písemně se předem omluvit.
3/ Zástupce partnera má právo volit a být volen do orgánů a organizačních složek MAS a využívat služeb poskytovaných MAS.
4/ Má právo podílet se na činnosti MAS  v rámci orgánů a organizačních složek MAS na tvorbě programů.
5/ Podílí se na budování partnerství, řídí se pravidly MAS dle Zakládací listiny a Statutu.

Plná moc k zastoupení partnera ke stažení zde

Předtím, než se rozhodnete, prostudujte si prosím Zakládací listinu a Statut společnosti. Toto je důležité hlavně proto, že zde najdete práva a povinnosti členů. Jednou z nich je i placení pravidelných ročních příspěvků. Žádostí o přistoupení tak souhlasíte, že budete respektovat povinnosti, které se na členy MAS vztahují.