IROP SC 4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS pro období 2019-2023

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009322

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

MAS Krušné hory obdržela dotaci na zajištění realizace výzev MAS vyhlašovaných v rámci Strategie CLLD. Účelem projektu je zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory v období let 2019-2023 tak, aby bylo zajištěno plynulé čerpání alokací na území MAS.

Díky projektu tak budeme mít finančně podpořenou část výdajů spojených např. s vedením kanceláře MAS, poskytování školení pro žadatele a příjemce, mzdami částí pracovníků MAS podílejících se na výzvách MAS Krušné hory. Svou délkou je to jeden z nejdelších projektů, které jsme kdy realizovali. Stejný projekt jsme realizovali již v období 2017-2018.

IROP SC 4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 2014-2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Obsah projektu

Obsah projektu spočívá v činnostech pozitivně ovlivňujících kapacity pro aplikaci komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD). Účelem je zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory v období let 2016-2018 tak, aby bylo zajištěno plynulé čerpání alokací v rámci integrovaného nástroje CLLD na území MAS.

Cíl projektu

Zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS Krušné hory pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD.

Aktivity projektu jsou vázány na cíl zajistit:

  • provozní činnosti při realizaci, evaluaci a monitoringu SCLLD
  • animaci SCLLD a prezentování jejích výstupů veřejnosti
  • animaci škol a školských zařízení (především MŠ a ZŠ na území MAS Krušné hory).

SCLLD MAS Krušné hory na období 2014-2020 byla zpracována ve velmi širokém zapojení místních komunit za účelem zvýšení kvality života obyvatel regionu a aktivizace a využití místního potenciálu (lidského, finančního, technického ad.). SCLLD MAS Krušné hory si klade za cíl prostřednictvím předkládaného projektu co nejvíce podpořit své priority, které byly definovány takto:

  • 1. Vysoká kvalita života na venkově a atraktivní prostředí
  • 2. udržitelný rozvoj regionu
  • 3. Obnova památek a dalších místních hodnot jako významného dědictví regionu
  • 4. Podpora místního hospodářství a cestovního ruchu
  • 5. Upevňování místní a územní soudržnosti, vytváření sítí, přeshraniční spolupráce a partnerství

 

Každá z těchto priorit má své specifické cíle (viz kap. 4.4 SCLLD MAS Krušné hory. Tyto priority chceme podpořit realizací výzev ze 3 Programových rámců, a to OP Zaměstnanost, IROP, Program rozvoje venkova, přičemž tyto výzvy budou doplněny také o aktivity spojené s podporou čerpání šablon OPVVV místními školkami, školami a školskými zařízeními.

Výstupy projektu

V rámci realizace bylo vypsáno MAS 30 výzev. V rámci všech výzev bylo administrováno 25 projektů. Do konce roku 2018 byly zrealizovány a zároveň proplaceny 3 projekty. Ostatní projekty v území jsou prozatím v realizaci.