Priority a cíle MAS pro období 2014 - 2020

 

Priorita č. 1: Zabránit odlivu obyvatelstva z regionu a vytvořit pevné vazby k regionu

Priorita č. 2: Udržitelný rozvoj regionu

Priorita č. 3: Obnova památek a dalších místních hodnot jako významného děditví v regionu

Priorita č. 4: Podpora místního hospodářství a cestovního ruchu

Priorita č. 5: Upevňování místní a územní soudržnosti, vytváření sítí, podpora spolupráce a sdílení zkušeností, předávání dobrého příkladu, podpora spolupráce jednotlivých aktérů, vytváření vazeb venkov - město, spolupráce mikroregionů, spolků v různých oborech, přeshraniční spolupráce a partnerství. 

 

Výše uvedné priorty jsou podrobněji rozčleněny na jednotlivá opatření. V rámci jednotlivýh opatření budou podporovány jak projekty měkkného, tak i tvrdého, tj. investičního charakteru.

 

Priorita č. 1: Zabránit odlivu obyvatelstva z regionu a vytvořit pevné vazby k regionu

SC 1.1 Zlepšit kvalitu života a zvýšit atraktivitu prostředí

OP 1.1.1 Dostatečná vybavenost obcí a fungující služby

 • Výstavba, dostavba, rekonstrukce, regenerace, renovace, modernizace objektů, prostor, občanské vybavenosti, zařízení pro kulturu, sport, společenský život, zařízení pro volný čas, veřejné služby, dále dětských hřišť, koupališť, hasičských zbrojnic.
 • Obnova, regenerace, řešení vybavenosti a provozních nedostatků veřejných prostorů, sídelní zeleně, hřbitovů, obecních vodních nádrží, drobné architektury a mobiliáře a dalších souvisejících zařízení, řešení bezbarierových přístupů a provozu v objektech.
    OP 1.1.2 Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura
 • Vybudování, rekonstrukce, modernizace dopravní a technické infrastruktury, komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklostezek, cyklotras, přechodů pro chodce, zastávek a nádraží, lávek, mostů a souvisejícího dopravního značení a doprovodného zařízení. Snižování zátěže z dopravy (hluk, prašnost), odstranění bodových závad a rizik ohrožujících plynulost a bezpečnost dopravy.
 • Péče o veřejná prostranství, veřejnou zeleň, návsi, náměstí, parky a parčíky, sady.
 • Zavádění efektivních systémů a technologií v dopravě a dopravní obslužnosti. 
 • Napojení obcí na vodovod, kanalizaci, plynofikace a elektrifikace území.
 • Revitalizace opuštěných a zanedbaných míst a areálů v obci a jejich přeměna k novému využití.
 • Pořizování moderní techniky pro údržbu veřejných komunikací, prostranství, zeleně.
 • Zkvalitnění zdrojů a úpraven vody, vodovodních a kanalizačních systémů, ČOV, nakládání s odpady.
 • Zlepšení spolupráce obcí a jiných aktérů  v oblasti dopravní obslužnosti
    OP 1.1.3  Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace školských zařízení (vč. předškolních) a zařízení pro celoživotní vzdělávání, centra praktické výchovy, včetně nákupu či modernizace vybavení těchto zařízení.
 • Podpora spolupráce škol a rodičů. Podpora měkkých projektů školských zařízení.
 • Zavádění a rozvoj ICT a moderních technologií ve školských kapacitách.
 • Zvyšování kvalifikace a dovedností, rekvalifikace osob působících ve školství.
    OP 1.1.4 Dostupné zdravotnické a sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel
 • Výstavba, rekonstrukce, regenerace, renovace, modernizace zařízení, objektů, prostor pro zdravotnické a sociální služby, včetně vybavení.
 • Podpora venkovských lékařů, ordinací, zdravotnických zařízení na venkově.
 • Ochrana mládeže před sociálně patologickými jevy, řešení volného času.
 • Podpora sociálně vyloučených, seniorů, rodiny.
 • Podpora sociálního začleňování.
 • Zvýšení kapacity nouzových či startovacích bytů, malometrážních bytů, stacionářů, krizových center.
 • Podpora terénních služeb.
    OP 1.1.5 Technická pomoc pro naplňování cíle
 • Zpracování projektových a technických dokumentací, průzkumů, odborných posudků, podpora prací a služeb spojených s přípravou a realizací záměrů.
 
    Priorita č. 2: Udržitelný rozvoj regionu
     SC 2.1 Koordinovaný rozvoj regionu při vyvážení ekonomické, ekologické a sociální oblasti.
    OP 2.1.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
 • Zefektivnění odpadového hospodářství zaváděním městských systémů nakládání s odpady, podpora recyklace, nakládání s bioodpadem, podpora kompostování.
 • Odstranění starých ekologických závad a zátěží, likvidace nepovolených skládek.
    OP 2.1.2 Zefektivnění hospodaření s energií a místními zdroji, energetická soběstačnost
 • Zvýšení energetické nezávislosti, energetické bezpečnosti, využití OZE s preferencí stávajících ploch a střech.
 • Zvýšení úspory energií ve veřejné sféře, podnikání, bydlení, dopravě, instalace úsporných technologií v budovách i veřejném sektoru (zateplování, regulace otopné soustavy, výměna oken, kotlů, tepelných zdrojů, otopných soustav, biokotelny, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce osvětlení veřejných budov).
    OP 2.1.3 Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva
 • Zavádění a rozvoje bezpečnostních a varovných systémů potencionálních rizik, monitoringu stavu toků, varovných systémů pro obyvatelstvo.
 • Zmapování rizikového potenciálu v území, zpracování plánů ochrany  a řešení následků.
 • Budování ochrany před povodněmi, větrnou a vodní erozí, sesuvy půdy, hlukem, prašností, kontaminací vodních zdrojů, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení vodního režimu v krajině.
 • Zlepšení pomoci při řešení následků katastrof, nehod, epidemií.
 • Podpora akceschopnosti jednotlivých aktérů v oblasti ochrany a prevence, vybudování potřebných provozů a zařízení včetně nákupu techniky a vybavení.
 • Posilování spolupráce včetně přeshraniční, společné prevence, informovanosti, osvěty. 
    OP 2.1.4 Technická pomoc pro naplňování cíle
 • Zpracování projektových a technických dokumentací, průzkumů, odborných posudků, podpora prací a služeb spojených s přípravou a realizací záměrů.
 
    Priorita č. 3: Obnova památek a dalších místních hodnot jako významného děditví v regionu
     SC 3.1 Udržované a provozované památky, krajina, obnovené tradice
    OP 3.1.1 Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky
 • Ochrana, rekonstrukce kulturních, církevních, technických, průmyslových, přírodních památek a památkových a historických či jinak turisticky významných objektů a jejich využití v CR a veřejně prospěšných aktivitách.
    OP 3.1.2 Udržované přírodní památky, chráněná území, krajinné prvky a krajinný ráz
 • Zlepšení ochrany a péče o příměstskou a volnou krajinu, ochrany krajinného rázu a typického vzhledu regionu.
 • Obnova ekologické stability krajiny, obnova krajinných prvků (alejí, remízků, soliterních dřevin, větrolamů..).
 • Zvýšení biodiversity, realizace záchovných programů a šetrné péče o krajinu.
    OP 3.1.3 Udržované tradice a zvyky, místní specifika
 • Podpora tradičních řemesel,  místní produkce a zhodnocení místních produktů (ze zemědělství, řemeslné výroby, potravinářství apod.) uplatněním ve venkovském turistickém ruchu.
    OP 3.1.4  Zlepšení poznávání a prezentace místních hodnot
 • Osvěta, vzdělávání v oblasti péče o životní prostředí.
 • Osvěta v oblasti ochrany hodnot venkova (volná krajina, přírodní prostředí, zvyky a tradice, řemesla, krajové speciality).
 • Podpora iniciativy a  propagace budoucích památek UNESCO v regionu.
    OP 3.1.5 Technická pomoc pro naplňování cíle
 • Zpracování projektových a technických dokumentací, průzkumů, odborných posudků, archeologických výzkumů, restaurátorských průzkumů, podpora prací a služeb spojených s přípravou a realizací záměrů. 
 
    Priorita č. 4: Podpora místního hospodářství a cetovního ruchu
     SC 4.1 Zlepšit hospodářskou soběstačnost regionu za využití místního potenciálu a respektování hodnot území
    OP 4.1.1 Stabilizované místní podnikatelské prostředí využívající především místní zdroje
 • Modernizace a revitalizace venkovských podniků a provozů, revitalizace brownfields, nevyužitých objektů a ploch k dalšímu využití v podnikání nebo zemědělství.
 • Výstavba a rekonstrukce a vybavení výroben a provozoven služeb.
 • Podpora začínajících podnikatelů, mikropodniků, zemědělců.
 • Zavádění nových technologií v místních podnicích. zemědělců.
 • Podpora a propagace místních producentů a produktů, zachování starých řemesel.
    OP 4.1.2 Dostatek pracovních příležitostí
 • Snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných v regionu.
 • Zvyšování kvalifikace v oborech a odvětvích typických pro venkovský prostor.
 • Podpora vzdělávacích akcí zaměřených na širokou veřejnost.
 • Jazykové kurzy a kurzy PC.
    OP 4.1.3 Cestovní ruch jako významná složka místní ekonomiky
 • Budování a modernizace infrastruktury pro rekreaci a CR, jako jsou sportovní areály, lyžařské areály, běžecké trasy, sportovně-rekreační zařízení, naučné stezky, turistické trasy, pěší stezky, cyklostezky a cyklotrasy, hippostezky, rozhledny, muzea, expozice, výstavní prostory. 
 • Budování a modernizace infrastruktury nezbytné pro provozování atraktivit CR, tzn. výstavba, rekonstrukce, modernizace parkovišť, přístupových cest a komunikací, půjčoven, odpočívadel, pořizování techniky a vybavení pro provoz sportovních, kulturních zařízení a infrastruktury.
 • Budování, rozvoj a zkvalitnění ubytovacích a stravovacích kapacit a dalších služeb pro CR a rekreaci.
 • Rozvoj a zavádění (budování) značení a infosystémů včetně moderních technologií v cestovním a turistickém ruchu,  zřizování a dovybavení infocenter, jejich propojení a sdílení potřeb a informací.
 • Zkvalitnění tvorby a propagace produktů CR, zkvalitnění a zefektivnění organizace CR, zvýšení spolupráce v CR včetně přeshraniční.
 • Rozvoj agroturistiky.
 • Propagace a prezentace regionu, jeho hodnot.
    OP 4.1.4 Technická pomoc pro naplňování cíle
 • Zpracování projektových a technických dokumentací, průzkumů, odborných posudků, archeologických výzkumů, restaurátorských průzkumů, podpora prací a služeb spojených s přípravou a realizací záměrů.     
 
Priorita č. 5: Upevňování místní a územní soudržnosti, vytváření sítí, podpora spolupráce a sdílení zkušeností, předáváného dobrého příkladu, podpora spolupráce jednotlivých aktérů, vytváření vazeb venkov - město, spolupráce mikroregionů, spolků v různých oborech, přeshraniční spolupráce a partnerství.
    SC 5.1 Spolehlivé a fungující místní partnerství a spolupráce
    OP 5.1.1 Efektivní a otevřená veřejná správa
 • Zlepšení využívání strategického a územního plánování jako nástroje pro efektivní správu a rozvoj území - podpora územního a strategického plánování.
 • Rozšíření využívání informačních technologií ve veřejné správě a v komunikaci mezi jednotlivými subjekty v území, zavádění a rozšiřování internetu v obci, zavádění bezpečného a jednoduchého přístupu k veřejným službám a sdílení informací o dění v obci prostřednictvím internetu.
 • Zvýšení spolupráce a partnerství veřejné správy, podnikatelů, NNO, spolků a zájmových sdružení.
    OP 5.1.2 Rozvoj spolkové činnosti a místních aktivit
 • Podpora činnosti občanských aktivit, spolků a místních zájmových uskupení, podpora tradic a zvyků, osvětové, okrašlovací činnosti.
 • Podpora organizace místních kulturních, sportovních a veřejných akcí, tradičních akcí vedoucích k posílení pozitivního vztahu k obci.
    OP 5.1.3 Úspěšná realizace ISÚ
 • Sdílení manažerské a administrativní kapacity pro řešení problémových oblastí při financování z dotačních zdrojů při realizaci ISÚ.
 • Školení aktérů v území pro realizaci strategie ISÚ.
 • Podpora finančního a organizačního zajištění realizace ISÚ.
    OP 5.1.4 Efektivní přeshraniční spolupráce
 • Posilování regionálních a přeshraničních vazeb v kulturní, společenské, enviromentální, turistické, hospodářské oblasti a v oblasti prevence rizik.