Změníme Krušnohorsko k lepšímu

Komunitně vedený místní rozvoj, který zastřešují MAS, bude pokračovat i v programovém období 2021–2027. V tomto novém období budou prostřednictvím CLLD podpořeny strategie místních akčních skupin (MAS), které budou reflektovat specifické rozvojové potřeby území působnosti jednotlivých MAS. MAS budou nadále působit v převážně venkovských oblastech, konkrétně v obcích do 25 tis. obyvatel. Proces kontroly dodržování standardů MAS i následný výběr strategií CLLD bude koordinovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

Realizace strategií CLLD bude podpořena z 5 programů:

- Integrovaný regionální operační program (IROP),

- Strategický plán Společné zemědělské politiky (SZP) - dříve PRV,

- Operační program Zaměstnanost + (OP Z+),

- Operační program Životní prostředí (OP ŽP),

- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

 

Přehled operačních programů, ze kterých bude možné čerpat finanční prostředky na rozvojové záměry v území MAS najdete zde. Aktuální informace pak na záložkách jednotlivých programů (viz levé menu).

 

V současné době naše MAS připravila  koncepční část Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) pro období 2021 – 2027. Předpokládaný harmonogram její další přípravy najdete zde. Tato strategie má opět za cíl podpořit rozvoj našeho území a zvýšit konkurenceschopnost regionu. 

Abychom mohli efektivně dosáhnout cíle strategie, je nutné opět identifikovat slabší oblasti a problémy, které bude možné prostřednictvím chystaných dotačních titulů vyřešit nebo naopak potenciál pro rozvoj, nápady a projekty vedoucí k zlepšení života, které za podpory EU bude možné zrealizovat. Zpracování strategie probíhá ve spolupráci s partnery komunitním projednáním. Výstupy z projednání, zpracovaná strategie jsou dostupné zde.