MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

Vítejte na našich nových webových stránkách!

IROP21+

IROP21+ v CLLD v území MAS Krušné hory

Dle programového dokumentu IROP 2021 – 2027 je pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) určen Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Oblasti, které bude možné v rámci IROP 2021- 27 podpořit, jsou:

 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu;
 • zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí;
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V;
 • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • infrastruktura pro sociální služby;
 • revitalizace kulturních památek;
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

Bude se jednat o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu (výstavba, rekonstrukce) a pořízení vybavení.

Podrobně jsou podporované aktivity uvedeny. Jedná se o text z Programového dokumentu IROP 2021-27.

Alokace a Programový rámec IROP21+

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je v přípravě tzv. Programový rámec IROP, který stanoví, které projekty budou v rámci IROP v území MAS Krušné hory podporovány.

Alokace pro MAS Krušné hory pro programové období 2021 – 2027 byla stanovena na 69,8 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za včasné čerpání. Bude tedy rozdělováno jen 70% této částky, zbytek až po jejím úspěšném a rychlém vyčerpání. Konkrétní rozdělení alokace proběhne na základě připravenosti projektů v území, jelikož je zájmem celé MAS podpořit primárně řádně připravené projekty žadatelů.

Vyhlášení prvních výzev přes MAS odhadujeme na konec roku 2022 nebo začátek roku 2023.

Postup podávání žádostí o dotaci

Žadatelé budou na MAS odevzdávat pouze projektové záměry, zpracované na závazném formuláři. Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr bude posuzován příslušnými orgány MAS. Vybrány budou projekty, které budou v souladu se Strategií MAS Krušné hory a které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží od MAS Krušné hory písemné souhlasné stanovisko o souladu záměru se strategií. Následně žadatel podá úplnou žádost o dotaci v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou dále hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle zveřejněných kritérií.

Hodnocení projektů

Každý projekt bude vždy hodnocen dle obecných a formálních kritérií i specifických kritérií pro každou konkrétní oblast. V případě MAS se jedná o Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 5.1. Hodnotící kritéria a systém hodnocení žádostí o podporu v IROP 2021-2027 je dispozici.

Doporučujeme žadatelům se s těmito kritérii seznámit ještě v průběhu zpracování projektové dokumentace, resp. projektové žádosti.

Konzultačním místem pro žadatele je CRR ČR, a to ve formě Konzultačního servisu IROP.

Další informace ohledně CLLD

Informace o IROP 2021 – 2027 na centrální úrovni

Potřebné dokumenty k IROP 2021-2027

Konkrétně se jedná o:

 • Aktuální Programový dokument IROP 2021-2027
 • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027
 • Harmonogram výzev IROP 2021-2027
 • Příručky k monitorovacímu systému MS2021+
 • Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek

Dotační programy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Krušnohorské výletní noviny

ZIMNÍ VYDÁNÍ ROKU 2023

Zimní vydání 2023

 

Partneři
Publicita