MAS Krušné hory, o.p.s.
Menu
MAS Krušné hory, o.p.s.

IROP21+

IROP21+ v CLLD v území MAS Krušné hory

Dle programového dokumentu IROP 2021 – 2027 je pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) určen Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Alokace pro MAS Krušné hory pro programové období 2021 – 2027

Alokace byla stanovena na 69,8 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za včasné čerpání. Bude tedy rozdělováno jen 70% této částky (tzn. cca 48,8 mil. Kč CZV a 46,4 mil. Kč dotace EU 95%), zbytek až po jejím úspěšném a rychlém vyčerpání do roku 2026.

Oblasti, které bude možné v rámci Programového rámce IROP MAS Krušné hory podpořit, a vyčleněné finanční prostředky, jsou následující:

Oblast

Aktivity

CZV

EU 95%

DOPRAVA

infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu; infrastruktura pro cyklistickou dopravu

20 379 710,00 Kč

19 360 724,00 Kč

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

3 990 000,00 Kč

3 790 500,00 Kč

HASIČI

podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

2 800 000,00 Kč

2 660 000,00 Kč 

VZDĚLÁVÁNÍ

infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

5 600 000,00 Kč

5 320 000,00 Kč

KULTURA

revitalizace kulturních památek; revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí; rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

14 000 000,00 Kč

13 300 000,00 Kč

CESTOVNÍ RUCH

veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

2 100 000,00 Kč

1 995 000,00 Kč

Bude se jednat o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu (výstavba, rekonstrukce) a pořízení vybavení.

Bližší informace jsou uvedeny ve schváleném Programovém rámci IROP 

Konkrétní zaměření projektů, resp. podporovaných aktivit a způsobilých výdajů najdete v již vyhlášených výzvách ŘO IROP zde.

Konkrétní rozdělení alokace proběhlo na základě připravenosti projektů v území.

S ohledem na povinnost vyčerpar do r. 2025 přes 12 mil. Kč v projektech a do konce r. 2026 vyčerpat dalších cca 36,7 mil. Kč, budou prioritně podpořeny projekty ve vysokém stavu připravenosti či zahájené.

Výzvy IROP

Informace o výzvách MAS KH z IROP najdete v sekci výzvy zde.

 

 

 

Postup podávání žádostí o dotaci

Žadatelé budou na MAS podávat projektové záměry, zpracované na závazném formuláři. Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr bude dále posuzován příslušnými orgány MAS (Výběrová komise, Rozhodovací orgán). Vybrány budou projekty, které budou v souladu se Strategií MAS Krušné hory a které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží od MAS Krušné hory písemné souhlasné stanovisko o souladu záměru se strategií. Toto stanovisko bude mít platnost 60 dní od vydání. Po tuto dobu musí žadatel podat úplnou žádost o dotaci do monitorovacího systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým projektovým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou dále hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle zveřejněných kritérií.

Hodnocení projektových záměrů na MAS a projektů na CRR

U každého projektového záměru bude nejdříve provedena administrativní kontrola a následně věcné hodnocení a výběr projektů. Vlastní hodnocení podaných žádostí o dotaci v systému MA2021+ bude provádět CRR. Zde bude opět každý projekt vždy hodnocen dle obecných a formálních kritérií i specifických kritérií pro každou konkrétní oblast. Kritéria hodnocení budou k dispozici u samotných výzev MAS a další kritéria, které stanovuje samotný poskytovatel dotace, jsou součástí tzv. Specifických pravidel konkrétní výzvy ŘO. Výzvy ŘO jsou k nahlédnutí zde.

Doporučujeme žadatelům se s těmito kritérii seznámit ještě v průběhu zpracování projektové dokumentace, resp. projektové žádosti.

Konzultačním místem pro žadatele je CRR ČR, a to ve formě Konzultačního servisu IROP.

Další informace ohledně CLLD

Informace o IROP 2021 – 2027 na centrální úrovni

Potřebné dokumenty k IROP 2021-2027

Konkrétně se jedná o:

  • Aktuální Programový dokument IROP 2021-2027
  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027
  • Příručky k monitorovacímu systému MS2021+
  • Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek

Dotační programy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3
1
4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
13 14 15
1
16 17 18
2
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krušnohorské výletní noviny

Naše noviny obdržely za rok 2023 opět 1. místo na 23. společném veletrhu měst, obcí, mikroregionů a informačních center ČR, jehož součástí je soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů Turistpropag v Lysé nad Labem.

Děkujeme našim čtenářům a odborné porotě za přízeň.noviny

 

 

ZIMNÍ VYDÁNÍ ROKU 2023

Zimní vydání 2023

 

S naším partnerem - DA Krušnohoří vám přinášíme pozvánku do Krušných hor

 

 

 

Partneři
Publicita